สาระน่ารู้

Digital Security ระบบความปลอดภัยในโลกดิจิตอล ที่องค์กรควรมี

Digital Security ระบบความปลอดภัยในโลกดิจิตอล ที่องค์กรควรมี

ในยุคดิจิตอลนี้ องค์กรต่างๆ ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิตอล มาดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในองค์กรอย่างมากมาย โดยโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ รวมทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ SME ในด้านของ การส่งเสริมความมั่นคงขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการบริหารองค์กร การส่งเสริมการตลาด หรือการติดต่อประสานงานกับลูกค้า ซึ่งในโลกดิจิตอลนี้ อาจจะเกิดภัยคุกคามต่างๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งย่อมส่งผลต่อความมั่นคงขององค์กรของเราอย่างแน่นอน

Digital Security ระบบความปลอดภัยในโลกดิจิตอล เป็นทักษะหนึ่งจาก 8 ทักษะในโลกดิจิตอล ที่เราต้องตระหนัก รู้วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงค่ะ เพราะในโลกดิจิตอลนั้น แฝงไปด้วยภัยอันตรายต่างๆมากมาย ที่อาจทำให้องค์กรของเราได้รับความเสียหายได้ ไม่ว่าจะเป็น การถูกแฮกบัญชี การถูกโจรกรรมข้อมูลสำคัญๆ การถูกขโมยรหัสผ่าน การถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การถูกโจรกรรมทรัพย์สิน หรือการติดไวรัส และการโจมตีเฟิร์มแวร์ ซึ่งล้วนแต่เป็นภัยร้ายต่อองค์กรของเราแทบทั้งสิ้นเลยล่ะค่ะ ซึ่งมีผลทำให้ธุรกิจล้ม และต้องปิดตัวลงในที่สุดได้เลยล่ะค่ะ Digital Security หรือ ระบบความปลอดภัยในโลกดิจิตอลนี้ จะทำให้องค์กรของเรานั้นสามารถสร้างระบบความปลอดภัยที่เข้มแข็ง ในการป้องกันข้อมูลจากการโจรกรรม หรือการโจมตีจากเฟิร์มแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ทำให้องค์กรของเรานั้นปลอดภัยจากภัยร้าย ในโลกไซเบอร์ได้ในที่สุด

 

ข้อดีของ Digital Security ระบบความปลอดภัยในโลกดิจิตอล Digital Security เป็นระบบที่สร้างความปลอดภัยให้องค์กร จากอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้านของข้อมูลสำคัญๆในองค์กร โดยระบบปฏิบัติการ ที่เป็น Digital Security นั้นจะต้องมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เท่าทันกับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยเฉพาะการนำระบบ Cloud ซึ่งเป็นระบบที่สามารถรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีภายในองค์กร ได้อย่างเจาะลึกจนถึงระดับฮาร์ดแวร์เลยล่ะค่ะ โดยระบบ Digital Security ที่ดีนั้นจะต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญ ดังนี้

  • Personal องค์กรจะต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถด้านใน Security สูงโดยต้องอยู่ภายใต้การรับรองของหน่วยงานสากล หรือ Certificate
  • Tools การเลือกใช้อุปกรณ์ดิจิตอล และซอฟแวร์ ที่ทันสมัยได้รับการยอมรับ แล้วว่าสามารถป้องกัน และมีความแม่นยำในการวิเคราะห์ภัยคุกคาม สามารถป้องกันการโจมตีเฟิร์มแวร์ ซึ่งเป็นภัยใหญ่ที่สุดในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ISO 27001 ระบบปฎิบัติการนั้นจะต้องได้รับการยอมรับจาก มาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ที่รับรองมาตรฐาน สำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับความเชื่อถือสูงสุด

 

Digital Security ระบบความปลอดภัยในโลกดิจิตอล หากองค์กรของเราเลือกใช้ระบบปฎิบัติที่ได้มาตรฐาน ซึ่งสามารถลดต้นทุนในการจัดหาเครื่องมือ หรือมีซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Security ก็จะสามารถลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยง และป้องกันองค์กรนั้นๆ จากภัยคุกคามต่างๆ ในโลกไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารขององค์กรต่างๆ จะต้องตระหนักและรู้เท่าทัน ภัยร้ายนี้เพราะไม่อย่างนั้นแล้ว องค์กรของคุณก็จะต้องถูกทำลาย และเกิดความสูญเสียอย่างมากมายเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอน

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *